Litteraturlista för Östergötlands flora!


Här finns en litteraturlista med tips på böcker och rapporter som kan vara av intresse

när man är med och inventerar eller är allmänt intresserad av Östergötlands flora.

Litteraturlista


Sammanfattningar av Urban Ekstams föredrag på årsmötet finns i nedanstående två dokument:

Synen på ängs- och hagmarker i svensk jordbrukspolitik

Faktorer som verkar strukturerande på det biologiska innehållet i naturenI nedanstående excelfil, se länk, finns alla data från Erik Genbergs dagböcker. Lokalerna i äldre källor och fynddata i filen är delvis koordinatsatta. Det skulle vara bra om de ca 40 lokaler som inte är koordinatsatta blir det. Kanske kan någon i föreningen hitta dessa punkter och koordinatsätta dem?

Genbergs fynddata