© ostgotaflora.se 2011-2019


Du är välkommen att delta i alla våra aktiviteter!


Vi anordnar kurser och seminarier om växter och inventering. Vi gör också gemensamma utflykter då vi artbestämmer växter tillsammans och lär oss hur man använder bestämningsnycklar mm.

Program för föreningen år 2020


Om ej annat anges genomförs inomhusaktiviteterna på NaturCentrum i Linköping, Lasarettsgatan 1.


Artportalsverkstad

Då det varit ett ganska begränsat intresse för artportalskurserna under senare år, anordnas inga organiserade kurser under 2020. Om du har bekymmer med inmatning i artportalen, hör av dig, så får vi ordna det på något sätt, antingen genom en spontant anordnad kurs eller genom individuell rådgivning. Helst bör vi ju ha kontakt i början på året, så vi kan fixa det innan säsongen sätter igång. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.com


Årlig träff och årsmöte - Söndagen den 17 mars kl 14 - 18, (årsmötet kl 14-15)

Efter årsmöte och fika (ca 15.45) visar Kjell Antonsson läget i projektet, roliga fynd, samt hur vi går vidare med slutfasen i projektet. Vi diskuterar också hur man pressar växter och har en frågestund. Den årliga träffen är ett utmärkt tillfälle att träffa andra deltagare och projektledning och få inspiration och kunskap under det egna inventerandet. Föreningen bjuder på smörgåsfika. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.com


Barrträdsexkursion - Söndagen den 5 april kl: 9.30 -16

Tommy Tyrberg tar oss med på en spännande och inspirerande exkursion i Norrköpingstrakten där vi hoppas få se åtminstone ett 15-20-tal olika barrträd. Tag med matsäck och lämpliga kläder för en heldag. Samling för samåkning: NaturCentrum, Linköping kl 9.00 (kolla med TT så det finns någon som åker från Linköping) och/eller Himmelstalundsbadet parkering (9.30) som samlingsplats.  Kontaktperson och anmälan; Tommy Tyrberg tel: 011-532 30, e-post tommy.tyrberg@gmail.com


Floraväkteriträff - Torsdagen den 29 april, 18.30

Eventuellt kommer Sofia Lund som är ny nationell samordnare för floraväkteriet och gästar oss och berättar om läget för de hotade kärlväxterna i landet och nya arter på rödlistan. Smörgåsfika i pausen.

En utmärkt komplement-aktivitet till inventerandet utgörs av floraväkteri. Det går ut på att övervaka en eller flera växtlokaler för hotade/rödlistade växter genom att besöka dessa en gång per år och kolla hur mycket det finns av arten och sedan rapportera till artportalen eller Länsstyrelsen. Den årliga floraväkteriträffen anordnas i år som en gemensam aktivitet av Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands naturalhistoriska förening och Föreningen Östergötlands flora. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.com


Kom igång med botaniken - utflykter till fina växtlokaler i Norrköpingstrakten

Kursen går ut på att göra några utflykter och tillsammans bestämma växter och därigenom förkovra sig inom botaniken. Träffarna äger rum ute i naturen i maj-augusti. Datum och tidpunkt bestäms senare, efter deltagarnas och ledarnas önskemål. Kostnadsfritt. Ledare för utflykterna är Tommy Tyrberg (011-532 30) och Jan Axelsson (011-17 36 15 eller 073-587 04 95). Intresseanmälan senast den 1 maj till Jan Axelsson, 011 – 17 36 15, e-post: ide.axe(a)brevet.nu


Boka egna nya rutor - lokaler till utflyktsboken

Så här i slutfasen av projektet börjar det fyllas på alltmer i Östergötlands florarutor. Det finns nu inte så många områden med många rutor som har under 200 arter. Därför minskar vi ner antalet endags-inventeringsdagar. Istället satsar vi på en strategi som går ut på att du bokar en dåligt inventerad ruta i din relativa närhet, som du besöker en eller flera dagar och fyller upp till minst 200 och helst minst 300 arter. Hör av dig innan (eller under) säsongen börjar så bokar vi en eller flera sådana rutor till dig. De ordinarie endags-inventeringarna kommer att gå till Motala/Finspång och Valdemarsvikstrakten (se nedan).

Till den planerade utflyktsboken behövs också hjälp med att besöka de lokaler som finns med i boken, så att vi har en uppdaterad kunskap om floran i dessa områden.

Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.com


Lär dig mer om maskrosor - Lördagen den 9 maj

Samling vid NaturCentrum kl 08.30 eller Ringarum kyrka kl. 09.30.

Exkursionen kommer att förläggas till Valdemarsviks/Söderköpings kommuner. Maskrosor består av många hundra s k småarter och delas in i grupper som t ex sandmaskrosor, strandmaskrosor och ogräsmaskrosor m fl. På denna exkursion får vi under ledning av maskrosexperten Tommy Nilsson, en guidning i de olika grupperna och hur man pressar och artbestämmer maskrosor. Åter i Linköping ca 17.30, så ta med matsäck för hela dagen och lämplig klädsel för bl a fuktiga miljöer. Samåkning i bilar. Anmälan och kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, Tel: 0725-164245, e-post: kjell.antonsson56(a)gmail.com


Vilda blommornas dag - Söndagen den 14 juni

Håll utkik på SBF:s hemsida och i olika media. Bl a anordnas en växtvandring vid naturum Tåkern kl 10.30, ca 1,5 tim. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.


SBF:s botanikdagar på Öland - 24-28 juni


Inventeringsdagar

Söndagar 08.30-17.30. Medtag matsäck och lämpliga kläder.

Både nybörjare och erfarna är välkomna. Deltagarna delas in i grupper med minst en erfaren i varje grupp, som sedan tilldelas en ruta vardera som inventeras så långt man hinner på en dag. I år begränsar vi det till fyra tillfällen. Återsamling på eftermiddagen för bestämning av arter man inte lyckats bena ut under dagen. Samling vid angivna platser kl 08.30, för samåkning. Anmälan en vecka innan respektive aktivitet, bl a för att underlätta samåkning. Det behövs dock en del bilar vid inventeringen. Kontaktperson och anmälan till respektive person nedan:


28 juni Motala/ Finspång Samling för samåkning vid Ljusfallshammar, vid avtaget mot Grytgöl, kl 08.30, kontakt Tommy Tyrberg Tel: 011-532 30, e-post: tommy.tyrberg(a)gmail.com (9F5e, 9F4c, 9F4d, 9F4e, 9F2f, 9F1d)


12 juli N Finspång. Samling för samåkning vid Regna, kl. 08.30. Kontakt Göran Göransson tel:

070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net (9F8i, 9F7h, 9F7i, 9F6h, 9F6j, 9F5h)


19 juli Motala syd. Samling för utdelning av rutor i Borensberg, S om avtaget till Tjällmo/Örebro kl 08.30. Kontakt Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan. (8F9a, 8F9b, 8F9c, 9F1b, 9F1d, 9F2b)


26 juli Valdemarsvik. Samling för samåkning vid Ringarum, kl. 08.30. Kontakt Anders Svenson tel: 0494-370 22, 070-292 81 40, e-post: anders.svenson(a)live.se, (8G4i, 8G3e, 8G3g, 8G1f, 8G1g, 8G1j)


Vattenväxtdag vid Naturum Tåkern - Söndagen den 9 augusti kl 10 – 15

Traditionell aktivitet där vi får en övning i akvatiska växter som samlats in i baljor. Expert medverkar. I år hoppas vi kunna erbjuda ännu fler arter även från klarvattensjöar och gölar. Ta gärna med vattenväxter från dina trakter för bestämning och matsäck. Samarrangemang med Naturum Tåkern. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan


Bestämningsträff på Naturarium i Norrköping - Lördagen den 23 november, kl 10 – 15

Vid Sjöfartsverket, Ö Promenaden 7A.

Artbestämning av medhavt pressat material samt umgänge och diskussioner. Tag gärna med fika/smörgåsar, det kan bli kö till artbestämningen. Eventuellt kan vi köra artportalskunskap på den dator som finns på Naturarium. Kontaktperson för aktiviteten: Göran Göransson tel: 070-619 82 07, e-post: goran.goransson(a)glocalnet.net


Bestämningsträff på NaturCentrum i Linköping - Söndagen den 24 november kl 10 – 15

Ta med sommarens skörd så hjälps vi åt att sätta namn på växterna och det som vi inte lyckas med skickas vidare till specialister. Glöm inte att skriva etiketter på fynden, insamlarens namn, datum, plats, biotop m m. Tag gärna med fika, det kan bli köbildning vid bestämningarna. Vid behov kan vi också köra lite artportalskunskap. Kontaktperson för aktiviteten: Kjell Antonsson, kontaktuppg. se ovan.


OBSERVERA! Ersätt (a) med @ om du vill maila till någon av personerna.